Publications 2021-present

A mechanical niche promotes the rejuvenation of blood stem cells

Cell Stem Cell

Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Song Li

Tuning Macrophages for Atherosclerosis Treatment

Regenerative Biomaterials

Fei Fang, Crystal Xiao, Chunli Li, Xiaoheng Liu, Song Li

Systemic enhancement of antitumour immunity by peritumourally implanted immunomodulatory macroporous scaffolds

Nature Biomedical Engineering

Fatemeh S. Majedi,  Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Timothy J. Thauland, Sundeep G. Keswani, Song Li, Louis-S. Bouchard, Manish J. Butte

Self-Powered Programming of Fibroblasts into Neurons via a Scalable Magnetoelastic Generator Array

Advanced Materials

Alberto Libanori, Jennifer Soto, Jing Xu, Yang Song, Jana Zarubova, Trinny Tat, Xiao Xiao, Shou Zheng Yue, Steven J Jonas, Song Li, Jun Chen

Microneedle Patches Loaded with Nanovesicles for Glucose Transporter-Mediated Insulin Delivery

ACS Nano

Qian Chen, Zhisheng  Xiao, Chao Wang, Guojun Chen, Yuqi Zhang, Xudong Zhang, Xiao Han, Jinqiang Wang, Xiao Ye, Mark R. Prausnitz, Song Li, Zhen Gu

Distinct patterns of responses in endothelial cells and smooth muscle cells following vascular injury

JCI Insight

Xili Ding, Qin An, Weikang Zhao, Yang Song, Xiaokai Tang, Jing Wang, Chih-Chiang Chang, Gexin Zhao, Tzung Hsiai, Guoping Fan, Yubo Fan, and Song Li

Cell-Taxi: Mesenchymal Cells Carry and Transport Clusters of Cancer Cells

Small

Jana Zarubova, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Sam C. P. Norris, Fatemeh Sadat Majedi, Crystal Xiao, Andrea M. Kasko, Song Li

Electroceuticals for peripheral nerve regeneration

Biofabrication

Woo-Youl Maeng, Wan-Ling Tseng, Song Li, Jahyun Koo, Yuan-Yu Hsueh

Inflammatory endothelium-targeted and cathepsin responsive nanoparticles are effective against atherosclerosis

Theranostics

Fei Fang, Yinghao Ni, Hongchi Yu, Hongmei Yin, Fan Yang, Chunli Li, Denglian Sun, Tong Pei, Jia Ma, Li Deng, Huaiyi Zhang, Guixue Wang, Song Li, Yang Shen, Xiaoheng Liu

Shrinking Fabrication of a Glucose-Responsive Glucagon Microneedle Patch

Advanced Science

 Zejun Wang, Ruxing Fu, Xiao Han, Di Wen, Yifan Wu, Song Li, Zhen Gu

Transient nuclear deformation primes epigenetic state and promotes cell reprogramming
Nature Materials
Yang Song, Jennifer Soto, Binru Chen, Tyler Hoffman, Weikang Zhao, Ninghao Zhu, Qin Peng, Longwei Liu, Chau Ly, Pak Kin Wong, Yingxiao Wang, Amy C. Rowat, Siavash K. Kurdistani, Song Li
Engineering stem cell therapeutics for cardiac repair
Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Jun Fang, Jennifer J. Li, Xintong Zhong, Yue Zhou, Randall J. Lee, Ke Cheng, Song Li
Giant Magnetoelastic Effect Enabled Stretchable Sensor for Self-Powered Biomonitoring
ACS Nano
Xun Zhao, Guorui Chen, Yihao Zhou, Ardo Nashalian, Jing Xu, Trinny Tat, Yang Song, Alberto Libanori, Shili Xu, Song Li, and Jun Chen
Intramuscular delivery of neural crest stem cell spheroids enhances neuromuscular regeneration after denervation injury
Stem Cell Research & Therapy
LeeAnn K Li, Wen-Chin Huang, Yuan-Yu Hsueh, Ken Yamauchi, Natalie Olivares, Raul Davila, Jun Fang, Xili Ding, Weikang Zhao, Jennifer Soto, Mahdi Hasani, Bennett Novitch, Song Li
Engineering organ-on-a-chip systems to model viral infections
Biofabrication
Fahimeh Shahabipour, Sandro Satta, Mahboobeh Mahmoodi, Argus Sun, Natan Roberto de Barros, Song Li, Tzung K Hsiai, Nureddin Ashammakhi
Immunoengineering strategies to enhance vascularization and tissue regeneration
Advanced Drug Delivery Reviews
Jana Zarubova, Mohammad M Hasani-Sadrabadi, Reza Ardehali, Song Li
Engineered Delivery of Dental Stem‐Cell‐Derived Extracellular Vesicles for Periodontal Tissue Regeneration
Advanced Healthcare Materials
Jana Zarubova, Mohammad Mahdi Hasani‐Sadrabadi, Erfan Dashtimoghadam, Xuexiang Zhang, Sahar Ansari, Song Li, Alireza Moshaverinia
End-point immobilization of heparin on electrospun polycarbonate-urethane vascular graft
Vascular Tissue Engineering
J Fang, S Li
Computational investigation of ultrasound induced electricity generation via a triboelectric nanogenerator
Nano Energy, Volume 91, 106656
W Deng, A Libano, X Xiao, J Fang, X Zhao, Y Zhou, G Chen, S Li, J Chen
Immunomodulatory microneedle patch for periodontal tissue regeneration
Matter 5, 1–17
Xuexiang Zhang, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Jana Zarubova, Erfan Dashtimighadam, Reihaneh Haghniaz, Ali Khademhosseini, Manish J. Butte, Alireza Moshaverinia, Tara Aghaloo, Song Li.
Giant magnetoelastic effect in soft systems for bioelectronics.
Nat. Mater. https://doi.org/10.1038/s41563-021-01093-1
Yihao Zhou, Xun Zhao, Jing Xu, Yunsheng Fang, Guorui Chen, Yang Song, Song Li & Jun Chen.
Soft fibers with magnetoelasticity for wearable electronics
Nature communications 12 (1), 1-11
Xun Zhao, Yihao Zhou, Jing Xu, Guorui Chen, Yunsheng Fang, Trinny Tat, Xiao Xiao, Yang Song, Song Li, Jun Chen
Application of lung microphysiological systems to COVID-19 modeling and drug discovery: a review.
Bio-Design and Manufacturing, 2021/6/18,1-19.
Argus M. Sun, Tyler Hoffman, Bao Q. Luu, Nureddin Ashammakhi, Song Li.
Engineering the composition of microfibers to enhance the remodeling of a cell-free vascular graft
Nanomaterials 11 (6), 1613.
Fang Huang, Yu-Fang Hsieh, Xuefeng Qiu, Shyam Patel, Song Li.
Substrate stiffness regulates cholesterol efflux in smooth muscle cells.
Frontiers in Cell and Developmental Biology 9, 1157.
Xiuli Mao, Yiling Tan, Huali Wang, Song Li, Yue Zhou.
Bioorthogonal catalytic patch.
Nature Nanotechnology, 10 May 2021, 1-9.
Zhaowei Chen, Hongjun Li, Yijie Bian, Zejun Wang, Guojun Chen, Xudong Zhang, Yimin Miao, Di Wen, Jinqiang Wang, Gang Wan, Yi Zeng, Peter Abdou, Jun Fang, Song Li, Cheng-Jun Sun, Zhen Gu.

Skeletal muscle regeneration via the chemical induction and expansion of myogenic stem cells in situ or in vitro.

Nature Biomedical Engineering, 5, p864–879.
Jun Fang, Junren Sia, Jennifer Soto, Pingping Wang, LeeAnn K. Li, Yuan-Yu Hsueh, Raymond Sun, Kym Francis Faull, James G. Tidball & Song Li
Biomaterial-based immunoengineering to fight COVID-19 and infectious diseases
Matter, Volume 4, Issue 5, P1528-1554,
Jana Zarubova, Xuexiang Zhang, Tyler Hoffman, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Song Li
Transient nuclear deformation primes epigenetic state and promotes cell reprogramming
bioRxiv
Yang Song, Jennifer Soto, Binru Chen, Weikang Zhao, Tyler Hoffman, Ninghao Zhu, Qin Peng, Chau Ly, Pak Kin Wong, Yingxiao Wang, Amy C. Rowat, Siavash K Kurdistani, Song Li
Micro/nano materials regulate cell morphology and intercellular communication by extracellular vesicles.
Acta Biomaterialia 124, 130-138.
Mengya Liu, Dan Wang, Shuangying Gu, Baoxiang Tian, Jiaqi Liang, Qian Suo, Zhijun Zhang, Guoyuan Yang, Yue Zhou, Song Li.
Neural crest-like stem cells for tissue regeneration.
Stem Cell Trans Med 10 (5), 681-693.
Jennifer Soto, Xili Ding, Aijun Wang, Song Li.
Asymmetric cell division of fibroblasts is an early deterministic step to generate elite cells during cell reprogramming.
Advanced Science 8 (7), 2003516.
Yang Song, Jennifer Soto, Pingping Wang, Qin An, Xuexiang Zhang, SoonGweon Hong, Luke P. Lee, Guoping Fan, Li Yang, Song Li.
Mesenchymal stem cells carry and transport clusters of cancer cells
bioRxiv
Jana Zarubova, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Sam CP Norris, Andrea M Kasko, Song Li
Photodegradable polyacrylamide gels for dynamic control of cell functions.
ACS Applied Materials & Interfaces 13 (5), 5929-5944.
Sam Norris, Jennifer Soto, Andrea Kasko, Song Li.
Cellular remodeling of fibrotic conduit as vascular graft
Biomaterials, Volume 268, 120565
Xuefeng Qiu, Benjamin Li-PingLee, Sze Yue Wong, Xili Ding, Kang Xuab Wen Zhao, Dong Wang, Ryan Sochol, Nianguo Dong, SongLi
Three-dimensional imaging coupled with topological quantification uncovers retinal vascular plexuses undergoing obliteration.
Theranostics 11 (3), 1162.
Chih-Chiang Chang, Alison Chu, Scott Meyer, Yichen Ding, Michel M. Sun, Parinaz Abiri, Kyung In Baek, Varun Gudapati, Xili Ding, Pierre Guihard, Kristina I. Bostrom, Song Li, Lynn K. Gordon, Jie J. Zheng, Tzung K. Hsiai.