New Publications

Publications Article TypeDate PublishedTitleAuthorsJournalLinks ResearchSep 2021Giant magnetoelastic effect in soft systems for bioelectronics.Yihao Zhou, Xun Zhao, Jing Xu, Yunsheng Fang, Guorui Chen, Yang Song, Song Li & Jun Chen.Nat. Mater....